Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ZSTM w ramach projektu otrzymało pięć laptopów dla uczniów do realizacji zdalnego nauczania.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się 01 września o godzinie:

9.15 – klasy IV i III

9.45 – klasy II

10.15 – klasy I

na boisku szkolnym

Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły,

Rodziców oraz wszystkich Uczniów.

Dyrekcja szkoły

W dniu 11.08.2020r od godz. 10.00 można odbierać świadectwa maturalne
w Sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Absolwenci, którzy nie uzyskali min. 30% punktów
z jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego,
mogą złożyć oświadczenie do Dyrektora szkoły (do 14 sierpnia)
o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (8 września)

Poniżej jest zamieszczony komunikat OKE Łódź i wzór oświadczenia.

(więcej informacji na stronie OKE Łódź http://www.oke.lodz.pl).

 

Egzaminy w formie zdalnej w dniach 20 i 21.06.2020:

 1. A. Woźniak-Grad            – Podstawy przedsiębiorczości
 2. P. Berliński                      – Podstawy prawa pracy
 3. U. Zielińska – Smęder     – Zagrożenia w środowisku pracy
                                             – Zarządzanie systemami BHP
 4. R. Frąckiewicz                – Ergonomia w procesie pracy
 5. A. Chądzyński                – Ocena ryzyka zawodowego
                                            – Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
                                              przy pracy i chorób zawodowych
                                            – Techniczne bezpieczeństwo pracy

Harmonogram Egzamin zawodowy praktyczny (czerwiec 2020)

Data Godzina Kwalifikacja
22.06.2020r.

Poniedziałek

9.00

Sala 2

A.44

E.18

AU.46

9.00

Sala 1

AU 22

A.31

13.00

Sala 3

A.45

MS.12

24.06.2020r.

Środa

9.00 E.19
25.06.2020r.

Czwartek

8.00 M.44
27.06.2020r.

Sobota

9.00 B.30
01.07.2020r.

Środa

8.00 EE.02
12.00 EE.02
16.00 EE.02
02.07.2020r,

Czwartek

8.00 EE.02
06.07.2020r.

Poniedziałek

9.00 EE.27
15.00 EE.27
07.07.2020r,

Wtorek

9.00 EE.27

Szczegółowy wykaz wejść na egzaminy u wychowawcy.

 

Harmonogram Egzamin zawodowy pisemny (czerwiec 2020)

Data Godzina Kwalifikacja
23.06.2020r.

Wtorek

10.00 AU.22

EE.27

12.00

 

AULA

AU 46

EE.02

A.44

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

maturalnego (EM)
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
zawodowego (EZ).

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/ Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
 • inni pracownicy szkoły,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. (w załączeniu spis dozwolonych materiałów i przyborów).  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  (sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.)
 3. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym –  zdający powinni użyć  go przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego / urządzenia.
 4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W związku z tym zdający powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu:
  08.06.2020r. język polski
  09.06.2020r. matematyka
  10.06.2020r. język angielski
  w następujących godzinach:
  Godzina 08:20
  zdający, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K włącznie

  (zdający, których nazwiska zaczynają się od A do E wchodzą wejściem głównym; zdający, których nazwiska zaczynają się od F do K wchodzą wejściem od strony boiska),
  Godzina 08:35 zdający, których nazwiska zaczynają się na  litery od L do końca alfabetu
  (zdający, których nazwiska zaczynają się od L do R wchodzą wejściem głównym; zdający, których nazwiska zaczynają się od S do Z wchodzą wejściem od strony boiska).
  EM z pozostałych przedmiotów na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu, czyli odpowiednio 08:30 lub 13:30.
 1. Zdający powinni wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 2. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 4. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów – link do powyższego artykułu

W załączeniu wykaz dopuszczalnych przyborów, które mogą być użyte na poszczególnych egzaminach.

 

Oprócz działań praktycznych odbywających się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz treningu strzeleckiego na strzelnicy „Świt” w Starachowicach, prowadzimy intensywne szkolenie podczas zajęć szkolnych.

Zakres działań obejmuje min:

– Musztra indywidualna i zespołowa

– Pierwsza pomoc

– Ewakuacja poszkodowanych

– Ochrona przeciwchemiczna

– Taktyka

– Samoobrona, zajęcia sprawnościowe

– Terenoznawstwo

– Survival

 

Oto krótka fotorelacja.

Drodzy Absolwenci!

Dziś dobiega końca pewien etap waszej edukacji
w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
Zapewne nie tak wyobrażaliśmy sobie to zakończenie nauki.
No cóż, życie samo pisze scenariusze…

Pamiętam dzień, w którym spotkaliśmy się po raz pierwszy w szkole,
a dziś mijają cztery lata wspólnej nauki.
Dla Was był to okres wytężonej pracy, chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu.
Wierzę, że tych zdarzeń miłych było zdecydowanie więcej.
Życzę byście te piękne chwile na zawsze pozostawili w Waszej pamięci.
Wspominajcie naszą szkołę, nauczycieli i pracowników
oraz swoich młodszych kolegów i koleżanki.
Być może kiedyś po latach uda Wam się zorganizować
jubileuszowe spotkanie w szkole i wówczas będziecie wspominać to,
co było dobre i co już nigdy nie powróci.
A teraz przed Wami nowe wyzwania: dla jednych będzie to matura,
podjęcie dalszej nauki w szkole wyższej,
a być może w naszej szkole policealnej, do czego zachęcam.
Dla innych podjęcie pracy.
A przede wszystkim wyzwaniem będzie Wasze dorosłe życie.
Życzę wszystkim, aby cele, które stawiacie przed sobą i zamierzenia,
udało się Wam zrealizować.
By po latach można Was było zobaczyć szczęśliwych i zadowolonych.

Gratuluję wszystkim ukończenia szkoły.

Dziękuję wychowawcom klas maturalnych za trud i wysiłek włożony w pracę z uczniami,
której efekty poparte są nie tylko świadectwami ukończenia szkoły,
ale również podejmowanymi działaniami dydaktycznymi,
wychowawczo – opiekuńczymi, czy patriotycznymi.
Będą one, z całą pewnością, owocować w dorosłym życiu.
Dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienną, jakże ważną  pracę.

W imieniu własnym oraz wszystkich nauczycieli serdecznie gratuluję.
A wszystkim, przed którymi jeszcze egzaminy chciałabym dodać
optymizmu i wiary w dążeniu do obranego celu.
Życzę dobrych wyników na egzaminach.

Z poważaniem – Joanna Żurawka Dyrektor ZSTM