w Skarżysku-Kamiennej

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik elektroenergetyk transportu szynowego organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

 • Organizuje stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej.
 • Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw.
 • Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.
 • Montuje i demontuje aparaturę poszczególnych obwodów elektrycznych taboru.
 • Dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną i sterującą.
 • Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych.
 • Sprawdza obwody główne, pomocnicze i sterujące taboru kolejowego oraz usuwa występujące w nich usterki.
 • Ocenia stan baterii akumulatorów, nastawia wartości prądu ładowania oraz reguluję pracę regulatora napięcia.
 • Sprawdza działanie poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym zarówno przy przyjęciu jak i w trakcie jazdy.
 • Ocenia stan techniczny urządzeń i aparatów elektrycznych pojazdów szynowych, linii zasilających oraz podstacji trakcyjnych.
 • Posługuje się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami, przyrządami kontrolno-pomiarowymi oraz komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.
 • Sporządza dyspozycje pisemne do wykonywania robót i utrzymania urządzeń zasilania elektroenergetycznego i elektrotrakcyjnego.
 • Odpowiada za zabezpieczenie stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca technika elektroenergetyka transportu szynowego odbywa się najczęściej w rozdzielniach w pomieszczeniach aparatury kontrolno-pomiarowej i przekaźnikowej lub na wolnym powietrzu. Technik elektroenergetyk transportu szynowego może pracować w zakładach taboru kolejowego, w zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych, trolejbusowych i metra, przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy oraz w placówkach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym. Może także być zatrudniony jako maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych a także jako dyspozytor pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych.

W pięcioletnim cyklu kształcenia, obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, realizowana jest „Innowacja wojskowa” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie mogą otrzymać stypendium fundowane przez PKP PLK po pierwszym semestrze nauki, jeżeli osiągną dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie.Więcej informacji w zakładce program stypendialny.