w Skarżysku-Kamiennej

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem …”

Jan Paweł II

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych
w Skarżysku – Kamiennej
w latach 2014-2019

 

 

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLNYCH

 

Plan rozwoju szkoły oparty został o koncepcję pracy szkoły wraz z zaistniałymi zmianami w organizacji i działalności Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku- Kamiennej. Diagnoza rozwoju Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej  przeprowadzana jest w celu zaplanowania działań zmierzających do dalszego rozwoju placówki i poprawy jakości pracy szkoły. Jest przeprowadzana na podstawie analizy dokumentacji, wniosków z planu nadzoru pedagogicznego, raportów ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, ankiet, opinii nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracodawców.

 

Misją Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej jest:

 • rozwój kreatywnego myślenia,
 • rozwój własnej osobowości,
 • stworzenie warunków do skutecznego nabywania wiedzy i umiejętności w szkole otwartej, nowoczesnej i przyjaznej dla ucznia.

Wizja szkoły to:

 • szkoła wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
 • szkoła współpracująca z zakładami pracy,
 • szkoła poszerzająca umiejętności uczniów,
 • szkoła wypełniająca zadania statutowe dotyczące min. kształtowania właściwych postaw, wartości, przestrzegania norm i zasad społecznych, rozwijająca zainteresowania uczniów, pomagająca odnaleźć się absolwentom na rynku pracy,
 • szkoła rozwijająca kreatywne myślenie uczniów, aktywność poprzez stworzenie warunków do skutecznego i przystępnego nabywania wiedzy i umiejętności w szkole otwartej,
 • szkoła nowoczesna i przyjazna dla ucznia.

Chcemy, aby szkoła była bardziej konkurencyjna w stosunku do otoczenia, a uczniowie lepiej radzili sobie na rynku pracy, w zakładaniu przez siebie własnej działalności gospodarczej, umieli poruszać się pośród przepisów prawnych, aby jak najlepiej mogli zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej.

 

 1. Charakterystyka środowiska uczniowskiego i szkoły wraz z otoczeniem lokalnym.

ZSTM powstał z połączenia dwóch szkół – Technicznych Zakładów Naukowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (szkoły kolejowej). Obecnie w skład zespołu wchodzą:

 • Technikum Nr 6
 • Szkoła Policealna Nr 4 dla Dorosłych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (bez naboru uczniów)

W szkole uczy się ponad 300 uczniów (wraz z słuchaczami szkoły policealnej), w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik BHP.

Szkoła położona jest przy trasie wiodącej do Starachowic, naprzeciwko Mesko S.A. Budynek posiada trzy kondygnacje, (obecnie część parteru wyłączona jest decyzją Zarządu Powiatu Skarżyskiego pod Warsztaty Terapii Zajęciowej). Cały budynek w roku szkol. 2012/2013 został poddany generalnemu remontowi: termomodernizacja – wymiana okien, centralne ogrzewanie, podłączenie do ciepłowni Mesko S.A., remont sal lekcyjnych, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, klatek schodowych, auli, elewacja budynku, itp.

Duża przestrzeń budynku daje szerokie możliwości do adaptacji i inwestycji. Szkoła bierze udział w projektach unijnych i grantowych, w ramach których jest systematycznie doposażana w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie biorący udział w tych projektach poszerzają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, nabywają nowe praktyczne umiejętności, doskonalą swoją wiedzę i zapoznają się z lokalnymi pracodawcami, specyfiką funkcjonowania i problemami. Korzystają z tablic interaktywnych i branżowych pomocy dydaktycznych. Projekty przyczyniają się również do doskonalenia umiejętności komputerowych, wykorzystywania nowoczesnych technik szkolenia poprzez zajęcia e-learningowe.

Zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniowi pełnego rozwoju intelektualnego, zainteresowania dla świata, rozbudzenie pasji oraz kształtowanie osobowości. Szkoła ponosi współodpowiedzialność za wyniki kształcenia młodzieży i jej osiągnięcia w różnych dziedzinach edukacji oraz pod względem emocjonalnym i moralnym.

Szczególną uwagę szkoła przywiązuje do przygotowania uczniów do zawodu i stworzenia im możliwości dalszego kształcenia przez pomyślne zdanie matury i egzaminu zawodowego. Równie istotne jest rozbudzanie w młodzieży postawy patriotycznej oraz więzi z własnym regionem. Ważne także jest kształtowanie poczucia związku z Europą i jej kulturą.

Uczymy młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy postawę tolerancji, szacunku dla innych i godności osobistej. Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijania indywidualnych zainteresowań.

Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców oraz środowiska. Jej działania są zgodne z zadaniami realizowanymi przez rodzinę, samorządy lokalne, środowisko. Szkoła zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa.

 

 1. Analiza SWOT

A. Diagnoza w obszarze dydaktyki:

MOCNE STRONY:

 • duża zdawalność egzaminów maturalnych i średni wynik porównywalny ze szkołami tego samego typu,
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych i duże zaangażowanie nauczycieli w proces przygotowania ucznia,
 • nauczyciele stosują różne formy pracy mając na uwadze zdolności i zainteresowania uczniów,
 • nauczyciele przestrzegają zasady zapoznania uczniów i rodziców z WSO a rodzice uważają , że obowiązujące w naszej szkole zasady oceniania wpływają mobilizująco na dzieci,
 • szkoła podpisała porozumienia i umowy z pracodawcami, na bazie których uczniowie otrzymują comiesięczne stypendia, ułatwiające im start w dorosłe życie (możliwość zatrudnienia po zakończeniu szkoły),
 • szkoła w ramach współpracy i porozumień z pracodawcami ułatwia zatrudnienie dla absolwentów,
 • uczniowie korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy i rozwijają swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia,
 • nauczyciele systematycznie diagnozują i oceniają osiągnięcia uczniów. Wspierają uczniów słabych i zdolnych,
 • systematycznie analizuje się wyniki diagnoz oraz formułuje się wnioski do dalszej pracy,
 • w szkole prowadzi się analizę wyników egzaminów zewnętrznych, a wnioski są wdrażane w życie,
 • pomoc materialna i rzeczowa (np. zorganizowanie paczek żywnościowych, zakup biletów na dojazd do szkoły, pomoc doraźna) dla uczniów i ich rodzin,
 • współpraca ze szkołami wyższymi: Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,
 • organizacja cyklicznych spotkań z pracodawcami, dni otwartych szkoły i promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 • organizacja cyklicznych konkursów: szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich.

SŁABE STRONY:

 • słabe zaangażowanie uczniów w proces przygotowania do egzaminów zewnętrznych,
 • szkoła wymaga doposażenia w nowoczesne środki dydaktyczne,
 • niska motywacja uczniów do nauki.

SZANSE:

 • przychylność organu prowadzącego szkołę,
 • zaangażowanie nauczycieli w proces edukacyjny,
 • ciągłe doskonalenie nauczycieli,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem wymogów szkoły jako ośrodka egzaminacyjnego,
 • systematyczne modyfikowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, przedsiębiorcami i instytucjami,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów, przygotowanie ich do egzaminów zewnętrznych oraz do radzenia sobie w dorosłym życiu osobistym i zawodowym,
 • poprawienie atrakcyjności szkoły, zwiększenie zakresu zajęć sportowych poprzez modernizację boiska szkolnego,
 • zwiększenie działań promujących szkołę.

ZAGROŻENIA:

 • zmniejszająca się liczba dzieci, postępujący niż demograficzny,
 • małe zainteresowanie niektórych rodziców wynikami edukacyjnymi swoich dzieci,
 • duża liczba rodzin dysfunkcyjnych.

B. Diagnoza w obszarze wychowania, opieki i profilaktyki:

MOCNE STRONY:

 • w szkole działa Rada Rodziców,
 • nauczyciele systematycznie organizują spotkania z rodzicami,
 • w bezpieczeństwie uczniów w szkole pomaga policja, straż pożarna, zainstalowany monitoring, dyżury nauczycieli,
 • w szkole są opracowywane i wdrażane programy wychowawcze, profilaktyczne,
 • w szkole działa SU,
 • dobra współpraca z lokalnymi instytucjami i pracodawcami,
 • rozwijane są zainteresowania uczniów na zajęciach dodatkowych.

SŁABE STRONY:

 • są rodzice którzy nie uczestniczą w zebraniach klasowych, nie interesują się edukacją swego dziecka,
 • pielęgniarka szkolna jest tylko 3 razy w tygodniu w określonych godzinach,
 • część uczniów w sposób nieodpowiedzialny traktuje swoje obowiązki.

SZANSE:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
 • bardzo dobra współpraca z lokalnymi instytucjami i pracodawcami.

ZAGROŻENIA:

 • niekonsekwencja ze strony rodziców, w wychowaniu dzieci,
 • zwiększająca się liczba rodzin ubożejących i dysfunkcyjnych,
 • zbytnia tolerancja, obojętność rodziców i środowiska na zachowanie młodzieży powodujące zanik kultury środowiskowej.