w Skarżysku-Kamiennej

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego od 1.07.2013r. do 30.06.2015 r. w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. Z o.o.
W ZSTM w projekcie uczestniczy 40 uczniów, dyrektor  i 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, logistycznych.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 • Wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie u uczniów.
 • Zwiększenie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie uczenia się  z uwzględnieniem tablicy interaktywnej, platformy e-learningowej u  uczniów.
 • Zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w stażach / praktykach zawodowych/.
 • Wzrost zainteresowań i postaw przedsiębiorczych u uczniów.

Wzrost umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT poprzez wdrażanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy z pracodawcami   u nauczycieli.

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie opracowują i wdrażają swoje programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia   z wykorzystaniem narzędzi ICT, (w szczególności obejmujące realizację dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem platformy e-learningowej), a także ukierunkowane na realizację praktyk i staży zawodowych uczniów u Pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

ZAKRES WSPARCIA

 1. Wsparcie merytoryczne i metodyczne udzielone 40 uczniom/uczennicom uczestnikom Projektu poprzez:
  • ich udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy  e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych  i 8 e-learningowych),
  • ich udział w wyjazdowych dwudniowych 12-godzinnych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce,
  • doposażenie szkoły Beneficjenta Ostatecznego (tj. oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego, zestawy sprzętu multimedialnego (koszt ok. 12000 zł) i zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych do specyfiki zawodu (koszt ok. 22 000 zł).
 2. Wsparcie udzielone 20 uczniom/ uczennicom Uczestnikom Projektu poprzez ich udział:
  • w  160-godzinnym płatnym stażu (1 osoba)
  • w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze MŚP w wymiarze 80 godzin (19 osób).
 3. Wsparcie udzielone 4 nauczycielom przedmiotów zawodowych poprzez:
  • ich udział w 8-godzinnych konsultacjach związanych z przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych  o tematyce zawodowej,
  • opracowanie poradnika metodycznego dotyczącego przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej  z wykorzystaniem ICT.

Dodaj komentarz