w Skarżysku-Kamiennej

Deklaracja dostępności
Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych
w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • możliwość zmiany rozmiaru kursora,
 • możliwość zmiany kontrastu,
 • możliwość zmiany odstępu między znakami i liniami,
 • możliwość zatrzymania animacji,
 • tryb przyjazny dla dyslektyków,
 • wyróżnienie odnośników.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych
 • adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 119
 • e-mail: kontakt@zstm.pl
 • telefon: 41 2532897

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Skarżyskiego
 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20
 • e-mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl
 • telefon: 41 3953040

Skargę można złożyć również do www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Legionów 119

Dojazd

Do siedziby Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów 119 można dojechać liniami autobusowymi numer 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21  – przystanek „Legionów Z-1”. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 50 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej znajduje się na stronie: https://mks.skarzysko.pl

Wokół siedziby Szkoły nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Legionów 119

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę składającą się z 2 bloków B i C połączonych łącznikiem. W bloku C znajdują się szatnia i aula szkolna. Sale lekcyjne, gabinety dyrektora, wicedyrektora, pedagoga oraz sekretariat szkoły znajduje się w budynku B. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od dziedzińca szkoły, przy ul. Legionów – wejście główne, oraz od ulicy Obuwniczej – wejście boczne.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze usytuowane na poziomie wejścia głównego. Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma windy. Na parkingu przed szkołą znajduje się miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:

e-mail: kontakt@zstm.pl

tel./faks: 41 2532897