Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej

Minister Edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołania do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. Wśród osób wyróżnionych powołaniem jest Pani Joanna Żurawka, Dyrektor ZSTM.

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, w tym proponowanych przez Ministra Edukacji. Barbara Nowacka podczas uroczystości podziękowała wszystkim członkom Rady za zaangażowanie i w prace nad zmianą szkolnictwa zawodowego.

Do zadań Rady należy, w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, w szczególności w środowisku pracodawców.

W skład Rady wchodzi 48 dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wskazanych przez kuratorów oświaty (po trzy osoby z każdego województwa), tj. dyrektorzy branżowych szkół I i II stopnia, techników, szkół policealnych, centrów kształcenia zawodowego oraz dyrektorzy szkół, placówek tworzących Branżowe Centra Umiejętności (BCU).

       Dzięki otrzymanej dotacji celowej przyznanej na mocy umowy Nr 240_OPW/J/3300026563/888 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Skarżyskim prowadzącym Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej w Technikum Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego od 01.09.2023r. funkcjonuje Oddział Przygotowania Wojskowego. Uczniowie OPW otrzymali dofinansowanie na zakup umundurowania oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW. Całkowity koszt wynosi 128 500,00 złotych. Wysokość dotacji to 102 800,00 złotych, wkład własny zapewniony przez Powiat Skarżyski to 25 700,00 złotych.

W OWP realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W części teoretycznej program realizowany jest przez szkołę, natomiast w części praktycznej – przez patronacką jednostkę wojskową: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Szkolenie będzie kończyć 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

W Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyły się szczególne uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości Polski, a także ze ślubowaniem uczniów pierwszej klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz Innowacji Wojskowej. Na uroczystość przybyli: Szef Wydziału Ogólnego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ppłk Jarosław Zdanowicz, z-ca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach mjr Piotr Rokita, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego pani Katarzyna Bilska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Renata Pacek.

Dyrektor szkoły pani Joanna Żurawka podkreśliła, że to uroczyste ślubowanie jest wyróżnieniem dla uczniów, ale też zobowiązaniem. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości oraz ślubowanie miały bardzo uroczysty charakter. Trzeba zaznaczyć,
że dzięki wieloletniej współpracy szkoły z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
w Kielcach oraz otwartości Powiatu Skarżyskiego w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w tym roku szkolnym powstał Oddział Przygotowania Wojskowego.
Tę owocną i bardzo dobrą współpracę potwierdzili w swoich wystąpieniach: pani Katarzyna Bilska, pan ppłk Jarosław Zdanowicz oraz mjr Piotr Rokita. Podziękowali także nauczycielom: panu Jarosławowi Sosnowskiemu i pani Marcie Odorowskiej, którzy w tę współpracę są szczególnie zaangażowani. Wyrazili również podziw dla uczniów klasy OPW oraz Innowacji Wojskowej ZSTM, którzy wykazali się wzorową postawą i zaangażowaniem
w trakcie uroczystości, a także wzruszyli wszystkich zebranych, z pasją i przekonaniem odśpiewując Hymn Rzeczypospolitej Polskiej i Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Po uroczystym ślubowaniu ppłk Jarosław Zdanowicz wraz z Panią dyrektor Joanną Żurawką, wręczyli uczniom klas trzecich certyfikaty wieńczące 2-letnie szkolenie wojskowe w Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach w ramach Innowacji Wojskowej.

Dalsza część uroczystości była równie podniosła i wzruszająca. Sprawiły to występy uczniów, którzy zaprezentowali część artystyczną, a zwłaszcza odśpiewanie „Roty” oraz pieśni „Mury” Jacka Kaczmarskiego przez uczennicę Magdalenę Seweryńską, która przejmująco zinterpretowała obydwie pieśni, podkreślając powagę
i szczególny charakter uroczystości, który odczuli wszyscy zgromadzeni w auli ZSTM.

Skarżysko-Kamienna, dnia 31.10.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 października 2019r.poz.2019 z późn. zm.) na usługi/dostawy/ *

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Skarżyski  ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP 663-18-43-857
0dbiorca:
Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119,
26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn:

 

„Dostawa pakietu ubiorczego ucznia OPW i pakietu szkoleniowego specjalistycznego OPW w roku szkolnym 2023/2024.”

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia: załączniki nr 1–3 do zapytania

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:11.2023r.
 2. Inne wymagania:
  • Wszystkie elementy umundurowania muszą spełniać założenia Wymagań Technicznych ubioru mundurowego dla uczniów realizujących projekt resortu Obrony Narodowej,
  • Spełnienie wymagań zawartych w załącznikach nr 1, 2 i 3, musi być udokumentowane stosownymi certyfikatami potwierdzającymi jakość zastosowanych materiałów.
  • Wszystkie oferowane elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości. Termin „nowe” oznacza, że wszystkie surowce i elementy użyte do wytworzenia przedmiotu zamówienia nie były wcześniej używane.
  • Rozmiary poszczególnych elementów umundurowania oraz lista nazwisk uczniów (do oznaczeń regulaminowych) zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
  • Ma być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście*;
  • Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
  • Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
  • Winna obejmować całość zamówienia.
 4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Formularz propozycji cenowej
  • Zaakceptowany projekt umowy,
  • Podpisaną klauzulę informacyjną
  • Wypełniony wykaz asortymentu (ceny jednostkowe netto/brutto),
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia propozycji cenowej,
  • certyfikaty potwierdzające jakość zastosowanych do produkcji umundurowania materiałów i surowców(m in. tkaniny, nici, taśmy samoszczepne, zamki błyskawiczne itp.)
  • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania przez oferowany asortyment wszystkich wymagań i norm określonych w załącznikach 2 i 3 do zapytania.
  • Zdjęcia proponowanego asortymentu (Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia po 1 szt. oferowanego asortymentu w celu jego oceny pod kątem spełnienia wymagań zawartych w załącznikach nr 2 i 3).
 5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
  • w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
  • w formularzu oferty (propozycji cenowej) należy podać cenę oferty: bez podatku VAT, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę brutto tj. łącznie z podatkiem VAT,
  • prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem obligatoryjnym, warunkującym dopuszczenie oferty do oceny jest przedstawienie przez wykonawcę wraz z ofertą cenową „wykazu wykonanych dostaw”. Warunek zostanie uznany za  spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie dającego rękojmię należytego i terminowego wykonania zamówienia publicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie zrealizował min.2 dostawy odpowiadające przedmiotów i zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie „Wykazu wykonanych dostaw” z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (referencje wystawione przez podmioty których wykazane dostawy dotyczyły).

 

 1. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
  • Cena: 70 pkt.
  • Gwarancja: 20 pkt.
  • Termin realizacji: 10 pkt.

Gdzie cena:

C= najniższa oferta cenowa/cenaofertybadanej x 70pkt.

Gwarancja:

6 miesięcy – 0 pkt.

12 miesięcy – 10 pkt.

24 miesiące – 20 pkt.

Termin realizacji:

Do 18.11.2023 – 10 pkt.

Po 18.11.2023 – 0 pkt.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10.11.2023r. do godziny 9.00 za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Transportowo  Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119, 26 – 110 Skarżysko-Kamienna, lub na e-mail kontakt@zstm.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 1. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:
  • Złożenie jednej prawidłowej oferty jest wystarczające do zawarcia umowy,
  • Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, niewłaściwym miejscu, a także gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę.

 • Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi o tym wykonawcę,
 • W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość Zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
 1. Ważność oferty cenowej

Oferta cenowa jest ważna przez okres 10 dni.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

 • Nie złożono żadnej propozycji cenowej/ofertowej,
 • Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, chyba że Wykonawca proponujący najkorzystniejszą ofertę, w drodze negocjacji zgodzi się obniżyć zaproponowaną cenę do kwoty niższej lub równej kwocie przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
  Jarosław Sosnowski, kontakt@zstm.pl, tel. 41 253 28 97
 2. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Zamawiający zaprosi wybranego wykonawcę do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.

 1. Inne warunki:
  • Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji ofert w całości i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili całości lub części niniejszego zapytania ofertowego, jak również do jego unieważnienia.
  • Rozliczenie nastąpi po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej.
 2. Załączniki:

 

*)niepotrzebne skreślić

 

Dyrektor
Joanna Żurawka

Rozpoczęcie zajęć w Szkole Policealnej
w roku szkolnym 2023/2024

 

odbędzie się  08 września o godz.16.00
dla semestru I i III

 

w sali nr 204

w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Słuchaczy oraz Grono Pedagogiczne.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

 

odbędzie się  04 września

o godz. 8.00 dla klas I i II

o godz. 10.00 dla klas III, IV i V

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Uczniów
oraz Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły i
Rodziców.

 

W naszej szkole odbyło się spotkanie absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 1973 roku.

Wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor Joanna Żurawka. Uczestnicy spotkania obejrzeli aktualne wyposażenie szkoły i z sympatią nawiązywali do czasów nauki. Zrobiło się sentymentalnie, a wspomnieniom nie było końca … Wszyscy absolwenci dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej. Niektórzy z nich przybyli z daleka, gdyż mieszkają poza granicami kraju. Spotkanie przebiegło w miłej i wesołej atmosferze!

Technikum nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 15 000 zł. w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3 – Kierunek Interwencji 3.2”.

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na:

 • doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła,
 • modernizację stanowisk komputerowych dla uczniów,
 • zakup nowości wydawniczych z literatury polskiej i obcej,
 • zakup nagród książkowych dla uczniów.

Powyższe działania niewątpliwie będą miały wpływ na rozwój czytelnictwa w szkole.

W ramach realizacji programu zostaną przeprowadzone w szkole i poszczególnych klasach różnorodne działania mające na celu promowanie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań młodzieży.