w Skarżysku-Kamiennej

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

maturalnego (EM)
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
zawodowego (EZ).

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/ Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
 • inni pracownicy szkoły,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. (w załączeniu spis dozwolonych materiałów i przyborów).  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  (sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.)
 3. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym –  zdający powinni użyć  go przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego / urządzenia.
 4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W związku z tym zdający powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu:
  08.06.2020r. język polski
  09.06.2020r. matematyka
  10.06.2020r. język angielski
  w następujących godzinach:
  Godzina 08:20
  zdający, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K włącznie

  (zdający, których nazwiska zaczynają się od A do E wchodzą wejściem głównym; zdający, których nazwiska zaczynają się od F do K wchodzą wejściem od strony boiska),
  Godzina 08:35 zdający, których nazwiska zaczynają się na  litery od L do końca alfabetu
  (zdający, których nazwiska zaczynają się od L do R wchodzą wejściem głównym; zdający, których nazwiska zaczynają się od S do Z wchodzą wejściem od strony boiska).
  EM z pozostałych przedmiotów na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu, czyli odpowiednio 08:30 lub 13:30.
 1. Zdający powinni wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 2. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 4. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów – link do powyższego artykułu

W załączeniu wykaz dopuszczalnych przyborów, które mogą być użyte na poszczególnych egzaminach.