w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna 30.08.2022

Pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę sklepiku szkolnego
w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej

 

Ogłoszenie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
Powierzchnia lokalu wynosi 26,29 m2.

 1. Przyszły dzierżawca na własny koszt dostosuje w/w lokal do aktualnych wymagań sanitarno – technicznych.
 2. Prowadzona działalność gospodarcza nie może naruszać obowiązującego regulaminu
 3. Pomieszczenie może być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie sklepiku.
 4. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 500,00 złotych miesięcznie + VAT.
 5. W cenie czynszu zawarte są wymienione koszty związane z utrzymaniem budynku (co, zużycie wody, prądu i ścieków).
 6. Najemca będzie ponosił koszty podatku od nieruchomości oraz związane z wywozem nieczystości stałych.

 

I. Okres dzierżawy

24 miesiące od daty podpisania umowy.

II. Kontakt z oferentami

sekretariat szkoły (41) 2532897

III.     Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena dzierżawy.

IV.    Przygotowanie oferty.

Formularz ofertowy należy pobrać w sekretariacie  Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119 w dni robocze w godzinach od 8oo  do 14oo lub ze strony internetowej www.zstm.pl w zakładce FORMULARZ OFERTOWY

V.      Miejsce i termin składania ofert.

Formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów określonych w pkt. VII w zaklejonej i oznaczonej kopercie „Przetarg na lokal przeznaczony na sklepik szkolny” należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119 do dnia 14.09.2022r. do godz. 12oo.

Lokal przeznaczony do dzierżawienia można oglądać  w dni robocze w godzinach od 8oo do 15oo.

VI.    Miejsce i termin przetargu.

Otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119,  15.09.2022r. o godz.  1030.

VII. Wymagane dokumenty.

 1. Wpis do rejestru lub zaświadczenie z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty.
 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku
 4. Zaświadczenie o nie zaleganiu w składkach ZUS.
 5. Proponowany asortyment sprzedaży artykułów w sklepiku szkolnym
 6. Referencje, opinie dotyczące dotychczasowej pracy – jako dodatkowy niewymagalny dokument

VIII.  Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.