w Skarżysku-Kamiennej


 

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej to placówka powstała z połączenia dwóch szkół: Technicznych Zakładów Naukowych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 (dawne Technikum Kolejowe). Choć placówka ta została powołana do życia stosunkowo niedawno – w roku szkolnym 2009/2010 – pozostaje szkołą z wieloma tradycjami przekazywanymi przez lata uczniom oraz absolwentom obydwu połączonych szkół. W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 6, Szkoła Policealna Nr 4 dla Dorosłych i Szkoła Zawodowa (bez naboru uczniów). Siedziba szkoły mieści się przy ul. Legionów 119 w dawnym budynku TZN. Szkoła posiada trzykondygnacyjny budynek, dużą aulę, a także bazę sportowa w postaci sali gimnastycznej, siłowni, salki do aerobicu, boiska asfaltowego. W szkole działa biblioteka wyposażona w bogaty księgozbiór i stanowiska internetowe. W ostatnich latach budynek szkoły został poddany kompleksowej termomodernizacji.

W wyniku połączenia ZSTM stał się jedną z większych szkół w naszym powiecie kształcącą młodzież w interesujących i atrakcyjnych z punktu widzenia możliwości na rynku pracy kierunkach: technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego i technik BHP. W ofercie edukacyjnej szkoły na rok 2015/2016 znalazły się nowe zawody poszukiwane na rynku pracy w naszym regionie jak: technik geolog, technik ochrony środowiska i technik usług pocztowych i finansowych.

ZSTM jest szkoła otwartą wobec młodzieży z różnych środowisk, wśród uczniów przeważają uczniowie pochodzący z okolic Skarżyska – Kamiennej, w tym w bardzo wysokim stopniu z terenów wiejskich. Duża część uczniów boryka się z poważnymi problemami rodzinnymi i materialnym i wszystkim im szkoła stara się zapewnić jak najlepszą pomoc i opiekę.

Mocną stroną placówki jest współpraca z zakładami pracy. Jako jedyna szkoła w powiecie skarżyskim zapewniamy naszym absolwentom pracę na mocy podpisania umów stypendialnych z Mesko S.A. i PKP PLK S.A. Kształcenie praktyczne w szkole prowadzone jest w ścisłym powiązaniu z pracodawcą. Zakłady pracy wspierają szkołę między innymi poprzez doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, umożliwienie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wycieczek przedmiotowych.
ZSTM jest jedyną szkołą w województwie świętokrzyskim, która przystąpiła do programu stypendialnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., skierowanego do uczniów 14 szkół w Polsce. Do tej pory stypendium otrzymało ponad 60 uczniów, a sponsorzy zainwestowali w ich wykształcenie prawie 1 milion złotych.

Placówka współpracuje również z zakładem MAN ze Starachowic oraz Politechniką Świętokrzyską i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Realizacja projektu ,,Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską” jak również po jego zakończeniu odbywające się w szkole wykłady prowadzone przez pracowników politechniki pozwoliły w znacznym stopniu poszerzyć wiedzę uczniów. Współpraca z WSL polega na korzystaniu z doświadczeń kadry pedagogicznej uczelni oraz zasobów dydaktycznych pozyskanych w ramach projektów. Uczniowie ZSTM co roku biorą udział w Olimpiadzie Logistycznej dochodząc do szczebla ogólnopolskiego. Szkoła korzystała z platformy edukacyjnej ,,Wirtualne laboratoria”, uczestniczyła i uczestniczy w projektach unijnych, takich jak: projekt ,,Handel i reklama” dla nauczycieli, projekt ,,Edukacja Zawodowa w Praktyce”.

Dostosowując się do wymogów edukacyjnych XXI wieku i podejmując starania o wszechstronny rozwój ucznia, szkoła stara się zapewnić możliwie szeroki wybór kół zainteresowań. W szkole działa Szkolne Koło Sportowe, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, (wielokrotnie nagradzane na szczeblu wojewódzkim), Koło Miłośników Kolei, Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi, koło ekologiczne, fotograficzne i logistyczne, a także rockowy zespół muzyczny. Placówka posiada certyfikaty ,,Szkoły z klasą” oraz ,,Szkoły Promującej Zdrowie”.

Prowadzone są działania zmierzające do przeciwdziałania agresji, uzależnieniom, propagujące zdrowy styl życia. Młodzież uczestniczy w projekcie PaT, który powstał w ramach rządowego program ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Nasi uczniowie od wielu lat biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz w konkursach prozdrowotnych i ekologicznych odnosząc liczne sukcesy na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym (I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Ekologicznym ,,EKO-2009’’ i III miejsce ,,EKO-2011”). Wielu pełnoletnich uczniów należy do klubu HDK, corocznie szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju ,,Młoda Krew Ratuje Życie” zajmując czołowe miejsca w powiecie. Uczniowie chętnie angażują się w pomoc innym, przykładem jest udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności, kwestach ulicznych czy wolontariacie.

ZSTM podejmuje działania odpowiadające potrzebom uczniów i ich sytuacji społecznej współpracując z wieloma instytucjami takimi jak: Zarząd Rejonowy PCK, Centrum Wolontariatu, MOPS, GOPS, PCPR, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Świętokrzyskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna”, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, ZS ,,Strzelec”, stowarzyszenie ,,Bezpieczny Powiat”, strzelnica w Starachowicach, Fundacja ,,Daj Szansę”, dom dziecka ,,Przystań”, sąd rejonowy i rodzinny, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, MCK.

Szkoła znana jest w środowisku lokalnym, odbywa się w niej wiele imprez miejskich i powiatowych, a nawet wojewódzkich, miedzy innymi: Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK na szczeblu okręgowym (kilkakrotne zajęcie I miejsca), Powiatowy Konkurs Ortograficzny (od 12 lat), aukcja charytatywna na rzecz Domu Dziecka ,,Przystań” (organizowana od 10 lat przez ZSTM przy współudziale Komendy Powiatowej Policji), coroczny Bal Charytatywny, cykliczne sesje ekologiczno-prozdrowotne pod hasłem ,,Moda na zdrowie i ekologię” wraz z konkursami dla gimnazjalistów, Świętokrzyski Maraton Matematyczny, Powiatowy Konkurs Mechatroniczny, Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, spotkania dla uczniów z całego miasta w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczny Przejazd”, ,,Spartakiada”, w której oprócz uczniów ZSTM uczestniczy także młodzież gimnazjalna.
Dla uczniów, którzy w przyszłości chcą znaleźć pracę w służbach mundurowych prowadzimy innowację wojskową i policyjną. Jest to doskonała forma propagowania wśród młodzieży wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju jak również kształcenia postaw patriotycznych. Jest to najwcześniej wprowadzona innowacja mundurowa w powiecie. Reprezentacja szkoły wielokrotnie zdobyła na szczeblu rejonowym wysokie miejsca w zawodach sportowo-obronnych ,,Sprawni jak żołnierze” .