w Skarżysku-Kamiennej

W latach 2012-2014 w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych  realizowano projekt unijny pod nazwą: „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach”, skierowany do uczniów klas 1-4. Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie dwóch kompetencji kluczowych uczniów, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne lub społeczno-kulturowe wymagają wsparcia. Realizowany był on przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w ramach POKLP IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt był odpowiedzią na wzrastające aspiracje edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym. Mogli oni wybrać zajęcia odpowiadające ich indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom oraz doskonalić zdobytą już wiedzę i umiejętności.

Do najważniejszych zadań projektu należały między innymi : zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i fizyki, warsztaty popularno – naukowe, doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności miękkich( radzenie sobie ze stresem, metody i techniki uczenia się, motywowanie do kształcenia się) oraz warsztaty edukacyjne za granicą. Młodzież wysłuchała wykładów, obejrzała prezentacje multimedialne oraz odbyła zajęcia praktyczne prowadzone przez pracowników Politechniki Świętokrzyskiej. Uczniowie w ramach projektu skorzystali z kursów informatycznych prowadzonych przez wykładowców kieleckiej uczelni. Tematyką były zagadnienia związane z obsługą nowoczesnych programów komputerowych służących do projektowania prostych przedmiotów jak również bardzo skomplikowanych urządzeń. Uczniowie mogli także przenieść na ekran komputera własne pomysły  i zaprojektować wybrane przedmioty. Dzięki temu wyjazdowi można było poczuć przedsmak studiowania na uczelni wyższej oraz wzbogacić swoją wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia.

W związku z realizacją zadań projektowych młodzież wraz z opiekunami przebywali na tygodniowym wyjeździe w Republice Czeskiej w Ostrawie. Znajduje się tu Uniwersytet Techniczny, jedna z uczelni partnerskich Politechniki Świętokrzyskiej. Dzięki współpracy ze  stroną czeską uczniowie mogli  zwiedzić uniwersytet, zapoznali się z jego historią  i osiągnięciami, uczestniczyli w wyjazdach studyjnych i zajęciach edukacyjnych, prowadzonych przez pracowników szkoły. Uczestnicy wysłuchali również wykładów w języku angielskim, z którego dowiedzieli się, jakie są możliwości studiowania za granicą, na czym polega dobra prezentacja oraz jak zachować się w kontaktach międzyludzkich na poziomie formalnym. Głównym tematem zajęć było doskonalenie kompetencji miękkich. Warto je doskonalić, ponieważ to właśnie one mogą zadecydować o zdobyciu wymarzonego stanowiska.         

Udział młodzieży w tego typu zajęciach przyczynił się niewątpliwie do wzbogacenia wiedzy na temat rozwoju współczesnych technologii, obecnych możliwości technicznych i zawodach  technicznych, zwłaszcza nowych i mało znanych. Jest to istotne, ponieważ młodzi ludzie, którzy będą musieli wybrać dalszą drogę kształcenia, mają szersze spojrzenie na współczesne tendencje odnośnie możliwości zdobycia odpowiedniego wykształcenia, będącego gwarancją zatrudnienia.

Młodzież mogła również poznać historię i kulturę regionu Moraw. Pobyt  w Czechach przyczynił się niewątpliwie do nawiązania nowych kontaktów, integracji młodzieży. Uczestnictwo w takich zajęciach edukacyjnych jest dobrym punktem wyjścia do planowania kariery zawodowej, do zapoznania się z rynkiem edukacyjnym na poziomie kształcenia  w uczelniach wyższych i rynkiem zawodowym. Wyjazd do uczelni partnerskiej dał wymierne efekty, ponieważ spełnił  również rolę doradczą Uczeń może łatwiej przezwyciężyć trudności w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej i w wyborze właściwego zawodu, zgodnego z zapotrzebowaniem pracodawców. Z tego względu tak ważne jest powiązanie rynku edukacyjnego z rynkiem pracy. Wykształcenie techniczne daje w obecnym czasie nie tylko satysfakcję finansową, ale także możliwość nawiązania kontaktów, rozwijania  własnych umiejętności i kształtowania swojej osobowości. Dobrze wybrany zawód to również gwarancja poczucia osiągnięcia sukcesu. Warto promować wśród młodzieży studia  na kierunkach technicznych i motywować do podejmowania takich studiów, wskazując na użyteczność wiedzy technicznej. Służą temu niewątpliwie działania prowadzone w tym zakresie przez wyższe uczelnie techniczne, między innymi organizowanie wyjazdów edukacyjnych, realizowanie projektów.