w Skarżysku-Kamiennej

Technik budownictwa kolejowego

W dobie modernizacji linii kolejowych w Polsce istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunku technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne; zapewnia ciągłość pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru. 

Kieruje pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej. Dobiera, montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych. Współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń.

Wykonuje obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych oraz badania laboratoryjne materiałów drogowych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót w zakresie budownictwa kolejowego, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie. Opracowuje projekty organizacji budowy oraz zagospodarowania placu budowy.

Kieruje robotami na obiekcie, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej. Ustala metody realizacji robót, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót. Przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych.

Żaden środek transportu lądowego nie osiąga takich prędkości i komfortu podróży jak szybka, nowoczesna kolej. Zapewnia dostęp podróżnych do centrów dużych miast. Jest też konkurencyjna, w stosunku do samolotów, na obszarze środkowej Europy. Transport szynowy typu kolejowego: metro, szybki tramwaj, koleje dojazdowe stanowią bardzo dobry środek przewozu dużych mas podróżnych w aglomeracjach miejskich. 

W pięcioletnim cyklu kształcenia, obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, realizowana jest „Innowacja wojskowa” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie mogą otrzymać stypendium fundowane przez PKP PLK jeżeli osiągną dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie. Więcej informacji w zakładce program stypendialny.