w Skarżysku-Kamiennej

Technik geolog

Technik geolog jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z szeroko pojętymi pracami geologicznymi wykonywanymi zarówno w terenie, jak i w laboratoriach. Rozwijająca się infrastruktura związana z budową dróg i autostrad, rozbudowa budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i gospodarczego wymaga badań podłoża. Zapotrzebowanie na ujęcia wód podziemnych stwarza konieczność budowania nowych punktów poboru wód podziemnych. Powierzchniowe ruchy masowe zagrażające wielu obszarom w Polsce wymagają stałego nadzoru i prac zapobiegawczych. W laboratoriach i pracowniach geologicznych wymagana jest znajomość wykonywania specjalistycznych badań. Dynamicznie rozwijająca się geoturystyka, będąca działem turystyki masowej, stwarza olbrzymie perspektywy dla osób z wykształceniem geologicznym. Technik geolog jest również pracownikiem nieodzownym przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż surowców naturalnych. Prowadzi dokumentację geologiczną procesu wiercenia oraz pomiary płynów złożowych. Perspektywy poszukiwania i eksploatacji złóż niekonwencjonalnych w Polsce wymuszają potrzebę kształcenia w tym zawodzie.

Technicy geolodzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie prac geologicznych górniczych czy geoturystyki. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży geologicznej i hydrogeologicznej.

Wzrastające zapotrzebowanie na paliwa ciekłe pochodzące z przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, wymusza kształcenie pracowników nadzoru geologicznego prac wiertniczo poszukiwawczych, a wykształcenie wykwalifikowanej kadry jest możliwe tylko przy nawiązaniu współpracy z zakładami wiertniczymi. Jest to szczególnie ważne dla przeprowadzenia praktyki zawodowej z „Wiertnictwa i geologiczno-geofizycznej obsługi wierceń” i praktyki. Konieczność nawiązania współpracy z zakładami prowadzącymi wiercenia jest ważna wobec trwających w Polsce poszukiwań złóż wód termalnych i gazu z łupków, co otwiera nowe atrakcyjne miejsca pracy dla służb geologicznych.

W czteroletnim cyklu kształcenia obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych realizowana jest „INNOWACJA WOJSKOWA” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.

Dla chętnych uczniów realizowana jest innowacja pedagogiczna „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE” w ramach zajęć dodatkowych. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasie I i II przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. Uczniowie zdobywają podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego, kryminologii, ochrony mienia itp.