w Skarżysku-Kamiennej

Regulamin konkursu na najlepszy amatorski film promujący szkołę

 

I.Organizator i cele

 1. Konkurs na najlepszy amatorski film promujący szkołę zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119, zwany dalej „Organizatorem”. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę konkursu.
 2. Zadaniem w Konkursie jest stworzenie krótkiego, oryginalnego filmu o tematyce związanej z kreowaniem pozytywnego wizerunku szkoły wśród młodzieży oraz zachęcenie uczestników do aktywności twórczej i wykorzystywania urządzeń multimedialnych.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.
 2. Konkurs trwa do 11. 2016., przy czym organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 3. Film konkursowy musi spełniać następujące wymagania:
 • musi być stworzony w całości przez autorów,
 • czas trwania filmu nie może być dłuższy niż 5 minut,
 • nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich, a prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej,
 • musi być stworzony w formacie pozwalającym na umieszczenie na stronach internetowych oraz być dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika, posiadającego dostęp do Internetu,
 • może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, np. reportażu, filmu dokumentalnego lub komediowego oraz technice z wykorzystaniem dowolnego sprzętu, tj. telefon, aparat, kamera,
 • musi zawierać informację, umożliwiającą określenie, kto jest jego twórcą.
 1. Złożenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu.
 2. Praca w formie elektronicznej powinna być zapakowana i opatrzona napisem zawierającym imiona i nazwiska autorów oraz nieobowiązkowo tytuł filmu.
 3. Zgłoszenie do Konkursu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora w zakresie powielania, a także wprowadzania ich do pamięci komputera, umieszczania na serwerach oraz do publicznego odtwarzania.

III. Kryteria oceny filmów i zasady przyznawania nagród

 1. Przy ocenie filmów brana pod uwagę będzie treść, wykonanie i oryginalność pomysłu.
 2. Filmy ocenione będą przez jury, w skład którego wejdą organizatorzy Konkursu.
 3. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi nie wcześniej niż 12.2016.
 4. Trzy najlepsze filmy zajmą odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Dla autorów filmów, które otrzymają trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody pieniężne.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu u Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Po zakończeniu konkursu filmy można będzie oglądać w na stronie internetowej szkoły.