w Skarżysku-Kamiennej

 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

 pn.: „Uczymy nowocześnie w ZSTM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapisy niniejszego regulaminu opracowane zostały w oparciu o:

 1. Umowę nr RPSW.08.05.01-26-0031/20-00 o dofinansowanie projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: RPSW.08.05.01-26-0031/20-00 zawartą w dniu 30.12.2020 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. – beneficjentem, a Województwem Świętokrzyskim.
 2. Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Uczymy nowocześnie
  w ZSTM” zawartą w dniu 18.12.2020 r.
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ) uchwalonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
  i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej (CCI 2014PL16M2OP013) – decyzja wykonawcza c(2020) 9205 final z dnia 14.12.2020 r.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 5. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w zakresie rozwoju kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2017 r.
  w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017 poz. 1644, poz. 1644, ze zm.)
  w zakresie warunków i zasad organizowania dodatkowych praktyk zawodowych.
 7. Odpowiednie przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dn. 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 poz. 470 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
  z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 9. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
  i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz załącznikami
 • 1 Definicje

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

 • Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn.: „Uczymy nowocześnie w ZSTM” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU realizowany zgodnie z umową nr RPSW.08.05.01-26-0031/20-00 zawartą w dniu 30.12.2020 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. – beneficjentem, a Województwem Świętokrzyskim.
 • Partner wiodący – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.
  z o.o.
 • Partnera projektu nr 1 (PNr1) – Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka
 • Partnera projektu nr 2 (PNr2) – Powiat Skarżyski/ Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Uczestnik projektu – odpowiednio: uczeń/uczennica, nauczyciel/nauczycielka, który/a po spełnieniu wymogów określonych w regulaminie rekrutacji został/a zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie
 • Biura projektu:
 1. Partner wiodący: Siedziba Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce.
 2. Partner projektu nr 1: siedziba Zakładu Mechaniczno-Elektromechanicznego ZAMEL Andrzej Skorupka, ul. Paryska 111A, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 3. Partner projektu nr 2: siedziba Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119,
  26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 • 2. Informacje ogólne
 • Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji do projektu : „Uczymy nowocześnie w ZSTM”.
 • Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2023 r.
 • Projekt obejmuje następujące formy wsparcia dla uczniów:
 1. Podstawowy kurs programowania sterowników PLC w wymiarze 40 godzin, dla 40 osób na kierunkach technik mechatronik i technik mechanik.
 2. Kurs SEP w wymiarze 8 godzin + egzamin dla 32 osób na kierunku technik mechatronik.
 3. Kurs wózek widłowy kat. II WJO w wymiarze 60 godzin + egzamin UDT dla 10 osób na kierunku technik logistyk.
 4. Podstawowy kurs programowania obrabiarek CNC w wymiarze 40 godzin dla 40 osób na kierunkach technik mechatronik i technik mechanik
 5. Kurs obsługi kasy fiskalne w wymiarze 12 godzin dla 10 osób na kierunku technik logistyk
 6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 10 godzin dla 40 osób na kierunkach technik mechatronik i technik mechanik.
 7. Dodatkowe zajęcia z informatyki w wymiarze 20 godzin dla 10 osób na kierunku technik logistyk
 8. Zajęcia wyrównawcze z fizyki w wymiarze 20 godzin dla 40 osób na kierunkach technik mechatronik i technik mechanik
 9. Język angielski branżowy w wymiarze 20 godzin dla 50 osób na kierunku technik logistyk, technik mechatronik, technik mechanik
 10. Projekt edukacyjny – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy w wymiarze 20 godzin dla 50 osób na kierunkach technik mechatronik, technik mechanik i technik logistyk.
 11. Dwa jednodniowe wyjazdy edukacyjny na zajęcia z automatyki i robotyki w laboratoriach uczelni wyższych dla 40 osób na kierunkach technik mechatronik, technik mechanik
 12. Dwa jednodniowe wyjazdy edukacyjny na zajęcia z logistyki na uczelni wyższej dla 10 osób na kierunku technik logistyk Koło zainteresowań w celu rozwijania zdolności uczniów – Zawodowiec –robotyk dla 6 osób na kierunkach technik mechatronik, technik mechanik
 13. Koło zainteresowań w celu rozwijania zdolności uczniów – Zawodowiec –robotyk w wymiarze 96 godzin dla 6 osób na kierunkach technik mechatronik, technik mechanik
 14. Zajęcia z rysunku technicznego w wymiarze 16 godzin dla 10 osób na kierunkach technik mechatronik, technik mechanik
 15. Płatne staże w wymiarze 160 godzin dla 50 osób na kierunku technik logistyk, technik mechatronik, technik mechanik.
 • Projekt obejmuje następujące formy wsparcia dla nauczycieli:
 • Specjalistyczny kurs CNC w wymiarze 80 godzin dla 2 osób
 • Praktyki dla nauczycieli w wymiarze 40 godzin, dwie edycje w siedzibie Zakładu Mechaniczno-Elektromechanicznego ZAMEL Andrzej Skorupka dla 7 osób
 • Zajęcia prowadzone będą według ustalonego harmonogramu zajęć w godzinach pozalekcyjnych i soboty. Zajęcia w Zakładzie Mechaniczno-Elektromechanicznym ZAMEL Andrzej Skorupka odbywać się będą w wakacje i ferie.
 • Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem zasady równości szans mężczyzn
  i kobiet, niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczniowie bez względu na płeć i niepełnosprawność w równym stopniu będą zachęcani do aktywności na zajęciach, wypowiedzi, formułowania swoich opinii
  i poglądów
 • Każdy uczestnik projektu może brać udział w kilku formach zajęć.
 • Każdy uczestnik projektu odbędzie płatny staż w Zakładzie Mechaniczno-Elektromechanicznym ZAMEL Andrzej Skorupka ul. Paryska 111A, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • Szczegółowe warunki organizacji staży zawierać będzie umowa na uczestnictwo
  w stażu zawierania pomiędzy Partnerem wiodącym projektu, a uczestnikiem projektu.

 

 • 3. Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do:

 • Uczniów/Uczennic klas II w roku szkolnym 2020/2021 i kontynuujących naukę w kolejnych latach projektu kształcących się na kierunkach technik mechanik, technik mechatronik oraz technik logistyk w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tym samym spełniający kryterium uczniów nie realizujących kształcenia praktycznego u pracodawcy
 • Nauczycieli/Nauczycielek przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • Liczba uczestników przewidzianych w projekcie wynosi 50 uczniów/uczennic (7K/43M) oraz 7 nauczycieli/nauczycielek (4K/3M)
 • O przystąpienie do Projektu mogą ubiegać się osoby spełniające warunki formalne bez względu na płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, światopogląd, wyznanie itp.
 • 4. Proces rekrutacji
 • Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości szans i płci, eliminując stereotypy związane z płcią i propagując równość płci w zawodach typowo męskich.
 • W procesie rekrutacji, w celu wyrównania szans, przewidziano dodatkowe punkty
  dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych.
 • W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie osób
  z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
 • Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w okresie 28.04.2021 r. do 20.05.2021 r
 • Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie według następujących kryteriów:
 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele i uczniowie, którzy zadeklarowali udział w projekcie i w wyznaczonym terminie dostarczą do Biura projektu kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne
  w formie papierowej. W okresie trwania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 możliwe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej (skany w formie plików .pdf, .jpg). Dokumenty te powinny zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zstm.pl, a po zdjęciu obostrzeń niezwłocznie dostarczone w wersji drukowanej do Biura projektu.
 2. W skład kompletu dokumentów wchodzi: wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, w przypadku, gdy uczeń/uczennica nie ukończył/a 18 lat – zgoda rodzica/opiekuna na udział
  w projekcie.
 3. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane,
  a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
 4. W procesie rekrutacji uczniów obowiązywać będą następujące kryteria (kolejno):

1. płeć: Kobieta – 2 pkt.

2. status osoby niepełnosprawnej, w tym z orzeczeniem PPP lub opiniami PPP – 2 pkt.

3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniej klasyfikacji (półroczna lub roczna):

średnia>4 – 5pkt.
średnia 3 do 4 – 4pkt.
średnia 2 do 3 – 2pkt.

4. ocena z zachowania:

bardzo dobre, wzorowe – 5 pkt.
dobre – 4 pkt.
poprawne – 2 pkt.

5. frekwencja:

powyżej 90% – 5 pkt.
60%-90% – 2 pkt.

6. średnia ocen z matematyki i fizyki z ostatniej klasyfikacji (półroczna lub roczna):

średnia >4 – 2 pkt.
średnia 3 do 4 –  3 pkt.
średnia 2 do 3 –  4 pkt.

7. opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych do 5 pkt.

8. opinia wychowawcy do 5 pkt.

 1. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku uczniów decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczniowie zostaną wyłonieni do 31.05.2021r.w wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
 3. Przeprowadzona rekrutacja zostanie zakończona sporządzeniem protokołu rekrutacji, komisja sporządzi listy rankingowe, zawierające informację
  o uczestnikach zakwalifikowanych do udziału oraz listy rezerwowe.
 4. Wyboru nauczycieli do Projektu dokona Dyrekcja Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej uwzględniając zdiagnozowane problemy i potrzeby w ZSTM w zakresie doskonalenia nauczycieli.
 5. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli nauczyciele
  z niepełnosprawnościami i kobiety.
 6. W przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa niż zaplanowana, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany pierwszy potencjalny uczestnik z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę wzięcia udziału w projekcie.
 7. Osoba z listy rezerwowej otrzyma wsparcie niewykorzystane przez Uczestnika, którego zastąpi.

 

 • 6 Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu
 • Każdy uczestnik projektu ma prawo do bezpłatnego udziału w zajęciach oraz bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu Szkoły.
 • Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, a Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie przewidzianym dla danego typu wsparcia.
 • W przypadku zajęć stacjonarnych udział w zajęciach jest każdorazowo potwierdzany osobistym podpisem na liście obecności. W przypadku zajęć zdalnych obecność jest odnotowywana na podstawie logowania się na zajęcia lub innej formie określonej przez prowadzącego zajęcia.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik projektu zobowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.
 • Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach z danego typu zajęć nie powinna przekroczyć 20% ogółu godzin szkoleniowych. W przypadku większej liczby nieobecności Partner wiodący zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników Projektu.
 • Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełniania testów sprawdzających wiedzę oraz ankiet ewaluacyjnych.
 • Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm
  i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 • Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
 • Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 • Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 • Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Partnera wiodącego w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 • Partner wiodący zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu m.in. na skutek zmian
  w przepisach dotyczących RPO WŚ 2014-2020,
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27kwietnia 2021 r.

 

Załączniki do regulaminu:

 • Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu wraz z załącznikami.
 • Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu wraz z załącznikami.

 

 

 

……..……………………………………

 

Data wpływu formularza zgłoszeniowego  

 

Nr formularza zgłoszeniowego  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU –  NAUCZYCIEL

„UCZYMY NOWOCZEŚNIE W ZSTM”

 

 1. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU:
Lp. Dane personalne
1. Nazwisko  
2. Imię  
3. Data urodzenia  
4. Wiek  
5. Osoba z niepełnosprawnościami        Tak

       Nie

       Odmowa podania informacji

W przypadku zaznaczenia TAK czy w ramach projektu potrzebna jest specjalna forma wsparcia wynikająca z niepełnosprawności?

       Tak, proszę określić jaka forma wsparcia

jest konieczna:

……………………………………………………

………………………….………..………………

……………………………………………………

……………………………….…………………..

       Nie

6. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

W tym:

w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji TAK w poprzednim zdaniu)

       Tak

       Nie

 

       Tak

       Nie

7. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej dzieci pozostających na utrzymaniu        Tak

       Nie

8. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)        Tak

       Nie

       Odmowa podania informacji

9. Płeć        Kobieta

       Mężczyzna

10. Pesel  
11. Adres zameldowania
Obszar wiejski        Tak

       Nie

Miejscowość  
Ulica, nr domu i lokalu  
Kod pocztowy  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
12. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania)
Obszar wiejski        Tak

       Nie

Miejscowość  
Ulica, nr domu i lokalu  
Kod pocztowy  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
13. Kontakt
Nr telefonu stacjonarnego/komórkowego  
E-mail  

 

 1. DANE SZKOŁY

 

1. Nazwa szkoły  
Adres szkoły  
Stanowisko/funkcja  

 

 

 • PROPONOWANE W RAMACH PROJEKTU FORMY WSPARCIA[1]

 

1. Specjalistyczny kurs CNC  
2. Praktyki dla nauczycieli w zakładzie pracy  

 

 

 

 

………………………… .………………………………….
/Miejscowość i data/ /Podpis uczestnika projektu/

 

 

 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego nr ……………

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAUCZYCIELA

 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………..

 

(imię i nazwisko)

 

 

zamieszkały/a            ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

(adres zameldowania)

 

Nr PESEL                  ………….…………………………………………………………………………………………

 

 1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Uczymy nowocześnie w ZSTM” (umowa na realizację
  nr:
  08.05.01-26-0031/20-00) realizowanym przez Świętokrzyskim Centrum Innowacji
  i Transferu Technologii Sp. z. o .o., Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka, Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 1. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, ankietowych na potrzeby projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM”.

 

 1. Oświadczam, że jestem nauczycielem zatrudnionym w:

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

(nazwa szkoły)

 

 1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Uczymy nowocześnie w ZSTM” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę i upoważniam Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka, Powiat Skarżyski/ Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania moich danych osobowych (zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

 

 1. Oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu określenia wskaźników rezultatu bezpośredniego mierzonego do 4 tygodni od zakończenia udziału oraz rezultatu długoterminowego – po upływie co najmniej 4 tygodni po opuszczeniu przez uczestnika projektu do 6 m-cy lub w okresie dłuższym.

 

 1. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte
  w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą.

 

 

 

…………………………………                                                                                                  ………..…….…………………………

 

miejscowość i data                                                                czytelny podpis uczestnika projektu

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego nr ……………

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (NAUCZYCIEL)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Uczymy nowocześnie w ZSTM” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 • administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
 • administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności:
 1. udzielenia wsparcia,
 2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
 3. monitoringu,
 4. ewaluacji,
 5. kontroli,
 6. audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,
 7. sprawozdawczości,
 8. rozliczenia projektu,
 9. odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym
  w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;
 10. odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym
  w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;
 11. zachowania trwałości projektu,
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący
   na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO ), wynikający z :

   1. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
    i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
   3. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
    w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
   4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
   5. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
   6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
   7. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.  z o.o.  z siedzibą w Kielcach ul. Studencka 1, 25-401 Kielce, Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka
   zamel-zme.com.pl, Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej www.zstm.pl oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
  • Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów
   o których mowa w pkt 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
  • Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
  • Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
  • Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym,
 • mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPOWŚ 2014-2020, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
  • Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego) oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

…..……………………………… ………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

 

Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego nr ……………

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U.
z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań za pośrednictwem dowolnego medium (w tym za pośrednictwem Internetu), wyłącznie w celu informacji i promocji projektu pn. „Uczymy nowocześnie w ZSTM”. Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne.

 

 

 

 

…..……………………………………… ….………………………….……………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wpływu formularza zgłoszeniowego  

 

Nr formularza zgłoszeniowego  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU

„UCZYMY NOWOCZEŚNIE W ZSTM”

 

 1. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU:
Lp. Dane personalne
1. Nazwisko  
2. Imię  
3. Data urodzenia  
4. Wiek  
5. Osoba z niepełnosprawnościami        Tak

       Nie

       Odmowa podania informacji

W przypadku zaznaczenia TAK, czy w ramach projektu potrzebna jest specjalna forma wsparcia wynikająca z niepełnosprawności?

       Tak, proszę określić jaka forma wsparcia

jest konieczna:

……………………………………………………

……………………………………….……..……

……………………………………………………

       Nie

6. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

w tym:

w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji TAK w poprzednim zdaniu)

       Tak

       Nie

 

       Tak

       Nie

7. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej dzieci pozostających na utrzymaniu        Tak

       Nie

8. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)        Tak

       Nie

       Odmowa podania informacji

9. Płeć        Kobieta

       Mężczyzna

10. Pesel  
11. Adres zameldowania
Obszar wiejski        Tak

       Nie

Miejscowość  
Ulica, nr domu i lokalu  
Kod pocztowy  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
12. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania)
Obszar wiejski        Tak

       Nie

Miejscowość  
Ulica, nr domu i lokalu  
Kod pocztowy  
Gmina  
Powiat  
Województwo  
13. Kontakt
Nr telefonu stacjonarnego/komórkowego  
E-mail  

 

 1. DANE SZKOŁY
1. Nazwa szkoły  
Adres szkoły  
Nazwa kierunku kształcenia

 

 
Klasa  
Planowana data zakończenia edukacji w szkole, w której skorzystano ze wsparcia  

 

 • PROPONOWANE W RAMACH PROJEKTU FORMY WSPARCIA[2]
1. Podstawowy kurs programowania sterowników PLC (mechatronik, mechanik)  
2. Kurs SEP + egzamin (mechatronik)  
3. Kurs wózek widłowy  kat. II WJO + egzamin UDT (logistyk)  
4. Podstawowy kurs programowania obrabiarek CNC (mechatronik, mechanik)  
5. Kurs obsługi kasy fiskalne (logistyk)  
6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (mechatronik, mechanik)  
7. Dodatkowe zajęcia z informatyki (logistyk)  
8. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (mechatronik, mechanik)  
9. Język angielski branżowy (mechatronik, mechanik, logistyk)  
10. Projekt edukacyjny – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (mechatronik, mechanik, logistyk)  
11. Wyjazd edukacyjny na zajęcia z automatyki i robotyki w laboratoriach uczelni wyższych (mechatronik, mechanik)  
12. Wyjazd edukacyjny na zajęcia z logistyki na uczelni wyższej (logistyk)  
13. Koło zainteresowań w celu rozwijania zdolności uczniów – Zawodowiec–robotyk (mechatronik, mechanik)  
14. Zajęcia z rysunku technicznego (mechatronik, mechanik)  
15. Płatne staże (mechatronik, mechanik, logistyk) X

 

 

………………………… .…………………………………. …………………………………………
Miejscowość i data czytelny podpis uczestnika projektu Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego nr ……………

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZNIA

 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………..

 

(imię i nazwisko)

 

 

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………..

 

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

(adres zameldowania)

 

Nr PESEL  ………….…………………………………………………………………………………………

 

 1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Uczymy nowocześnie w ZSTM” (umowa na realizację
  nr:
  08.05.01-26-0031/20-00) realizowanym przez Świętokrzyskim Centrum Innowacji
  i Transferu Technologii Sp. z. o .o., Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka, Powiat Skarżyski/ Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 1. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM”.

 

 1. Oświadczam, że jestem uczniem

 

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły)

 

Uczęszczam do klasy …………..…… o profilu: ………………………………….……………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Uczymy nowocześnie w ZSTM” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę i upoważniam Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka, Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania moich danych osobowych (zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

 

 1. Oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu określenia wskaźników rezultatu bezpośredniego mierzonego do 4 tygodni od zakończenia udziału oraz rezultatu długoterminowego – po upływie co najmniej 4 tygodni po opuszczeniu przez uczestnika projektu do 6 m-cy lub w okresie dłuższym.

 

 1. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte
  w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą.

 

 

 

…………………………………….….…………………………………………………..

    miejscowość i data czytelny podpis uczestnika projektu

 

 

 

….….…………………………………………………..

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego nr ……………

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (UCZEŃ)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Uczymy nowocześnie w ZSTM” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 • administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
 • administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności:
 1. udzielenia wsparcia,
 2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
 3. monitoringu,
 4. ewaluacji,
 5. kontroli,
 6. audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,
 7. sprawozdawczości,
 8. rozliczenia projektu,
 9. odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym
  w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;
 10. odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym
  w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;
 11. zachowania trwałości projektu,
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący
   na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO ), wynikający z :

   1. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
    i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy (UE) nr 1304/2013 z dnia
    17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
   3. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
    w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
   4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
   5. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
   6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
   7. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.  z o.o.  z siedzibą w Kielcach ul. Studencka 1 , 25-401 Kielce, Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka, Powiat Skarżyski/ Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 – 2020;
  • Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów
   o których mowa w pkt 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
  • Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
  • Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
  • Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym,

mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPOWŚ 2014-2020, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.

 • Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego) oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu
  i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa
  w art. 22 RODO.

 

 

..……………………….….…………………………………………………..

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika projektu

 

 

 

….….…………………………………………………..

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego nr ……………

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U.
z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań za pośrednictwem dowolnego medium (w tym za pośrednictwem Internetu), wyłącznie w celu informacji i promocji projektu pn. „Uczymy nowocześnie w ZSTM”. Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne.

 

 

 

…..……………………………………… ………….…….………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

 

…..……….…….………………………………………

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego nr ……………

 

PISEMNA ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO[3]

 

Ja, niżej podpisany(a),……………………………………………………………………………..……………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

 

 

zamieszkały(a)……………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………

 

(adres zamieszkania: – kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania)

 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ mojej córki/podopiecznego

 

……………………………………………………………………………………..……..………

(imię i nazwisko syna/córki/podopiecznego, klasa)

 

 

w projekcie „Uczymy nowocześnie w ZSTM” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego
i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, we wszystkich formach wsparcia, wskazanych
w Formularzu zgłoszeniowym, mających na celu podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności zawodowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.

 1. Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym i załącznikach.
 2. Jestem świadomy/a, iż moje dziecko uczestnicząc w projekcie zobowiązane jest do przestrzegania zasad uczestnictwa w projekcie.
 3. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w projekcie.
 4. Realizator odpowiada za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie w trakcie trwania form wsparcia.
 5. Oświadczam, że wyrażam zgodę i upoważniam Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka, Powiat Skarżyski/ Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania moich danych osobowych (zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
 6. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem
  i sprawozdawczością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.

 

 

 

…………………………………………………………… …….……….…………………
data czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego Telefon kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Należy zaznaczyć  formę wsparcia, w której Uczestnik projektu deklaruje udział.

[2] Należy zaznaczyć  formę wsparcia, w której Uczestnik projektu deklaruje udział wstawiając „X”.

[3] Załącznik dotyczy rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.

Opublikował(a): Zbigniew Świątek

Ostatnia zmiana: