Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej
serdecznie zapraszają Uczniów
kończących edukację w szkole podstawowej
wraz z Rodzicami
do wzięcia udziału w dniu otwartym,
który odbędzie się 07 czerwca 2021r. w
godz. 7.00 – 17.00
w naszej szkole przy ul. Legionów 119

 

W trakcie trwania dnia otwartego służymy pomocą związaną z przyjęciem do klas pierwszych.

Sekretariat Szkoły będzie również czynny 04 czerwca 2021 roku w godzinach 8.00 – 14.00

Drodzy Absolwenci!

W imieniu własnym oraz wszystkich nauczycieli
serdecznie gratuluję ukończenia Technikum nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
Mijają cztery lata wspólnej nauki. Był to okres wytężonej pracy,
chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu.
Wierzę, że tych zdarzeń miłych było zdecydowanie więcej.
Życzę byście te piękne chwile na zawsze pozostawili
w Waszej pamięci.
Życzę wszystkim realizacji celów i zamierzeń. Nie rezygnujcie z Waszych marzeń.
Wszystkiego najlepszego w dorosłym życiu.
A wszystkim, przed którymi jeszcze egzaminy chciałabym dodać optymizmu i wiary w dążeniu do obranego celu.
Życzę dobrych wyników na  egzaminie maturalnym.

Dziękuję wychowawcom klas maturalnych za trud i wysiłek włożony w pracę

z uczniami. Dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienną, jakże ważną  pracę.

Joanna Żurawka Dyrektor ZSTM

Nasza szkoła rozpoczyna udział w projekcie pt. Uczymy nowocześnie w ZSTM”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w zakładce: „dla ucznia” – „projekty unijne” – projekt „Uczymy nowocześnie w ZSTM”

W II LO im. A. Mickiewicza po raz czwarty zorganizowano Konkurs Dziennikarski, w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 6-8)  i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie tekstu o charakterze dziennikarskim – dowolny gatunek, np. reportaż, felieton, wywiad, recenzja na dowolny temat (z wyjątkiem tematów politycznych).

W konkursie wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły: Małgorzata Basiak z kl.4LM i Kamila Soból z kl.2MM. Małgosia napisała felieton dotyczący złego traktowania zwierząt przez ich opiekunów, a Kamila zajęła się sprawą braku szacunku dla lokalnych zabytków. Prace obu uczennic zostały docenione przez jury, w którego skład wchodzili dziennikarze skarżyskich portali internetowych i świętokrzyskich gazet. Ostatecznie Kamila Soból zajęła 4 miejsce i otrzymała wyróżnienie, a wraz z nim dyplom i talon na zakupy w Empiku. Małgorzata Basiak zajęła 6 miejsce.

Gratulujemy!

Z przykrością zawiadamiam, że 24 kwietnia 2021r. odszedł od nas Wiesław Witkowski.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 28.04 (środa) o godz. 14.00
w kościele pw. Św. Brata Alberta w Skarżysku-Kam.

 

Gratulacje dla Naszych Uczniów!

Miło nam poinformować o sukcesie naszego ucznia Bartosza Pudzianowskiego z kl. II MM, który zajął I miejsce w II Powiatowym Konkursie na Prezentację Multimedialną w Języku Angielskim. Finał Konkursu odbył 04 marca na platformie Google Classroom, a zorganizowany został przez I L.O. im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej pod patronatem honorowym Starosty Skarżyskiego. Jury doceniło kunszt wykonania prezentacji, poziom znajomości języka angielskiego oraz świetne przedstawienie kilku istotnych wydarzeń, które miały miejsce w krajach anglojęzycznych w XX i XXI w. Bartosz jednogłośnie zwyciężył!

Równie ciekawą prezentację przygotował Jakub Kozicki, również z kl. II MM. Ciekawa forma graficzna, tematyka oraz kreatywność w podejściu do omawianego tematu pozwoliły Kubie uplasować się na miejscu IV.

Uczniów do konkursu przygotowała Iwona Wąsowska.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych – „zawodowo bliżej Europy”. Jest on realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, na podstawie umowy nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079253.

 Celami strategicznymi projektu są:

 • stwarzanie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju;
 • wspieranie w procesie kształcenia umiejętności i poszerzenia wiedzy;
 • przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie;
 • wskazanie możliwości funkcjonowania w zjednoczonej Europie i przygotowanie do realizacji tego zadania;
 • umożliwienie korzystania z najnowszych technologii informatycznych;
 • pomoc w nauce tolerancji, szacunku dla innych ras, kultur, wyznań;
 • umożliwienie uczniowi pełnego rozwoju intelektualnego, zainteresowania dla świata, rozbudzenie pasji zawodowej oraz kształtowanie osobowości;
 • przygotowanie uczniów do zawodu i stworzenia im możliwości dalszego kształcenia;
 • rozbudzanie w młodzieży postawy patriotycznej oraz więzi z własnym regionem;
 • kształtowanie poczucia związku z Europą i jej kulturą;
 • doskonalenie umiejętności językowych oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii Europejskiej;
 • podnoszenie jakości pracy szkoły.

Chcielibyśmy, aby uczniowie biorący udział w projekcie poszerzali swoją wiedzę zawodową, rozwijali kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów, wzbogacali znajomość języka obcego zawodowego  i wiedzę praktyczną, którą wykorzystają w dalszym kształceniu oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Sesja czerwiec-lipiec 2021 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy:

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w
sesji czerwiec-lipiec 2020 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa:
07 lutego 2021 r. dla podstawy programowej 2017 i 2019
21 lutego 2021 r. dla podstawy programowej 2012.

Osoby nieobecne na egzaminie w sesji styczeń-luty 2021, mogą być ponownie zgłoszone do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021 pod warunkiem, że złożą pisemną deklarację wg. podanych wyżej terminów.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 roku mają 7 dni na złożenie
deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2021r. do dyrektora szkoły, licząc od dnia ogłoszenia wyników, tj. od dnia 31.03.2021 r.

Z poważaniem – Joanna Żurawka

Dyrektor ZSTM